•  REGULAMIN KONKURSU

      

     I. Organizator konkursu

     1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor i Nauczyciele Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie.

     II. Cel i przedmiot konkursu

     1.  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie.

     2. Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

     III. Warunki uczestnictwa w konkursie

     1.     Konkurs trwa od 29.03.2021 r. do 30.04.2021 r.

     2.     W konkursie mogą brać udział uczniowie i nauczyciele, inni pracownicy naszej szkoły, jej absolwenci oraz rodzice naszych uczniów, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.

     3.     Projekty konkursowe muszą być realizowane indywidualnie
     i samodzielnie.

     4.     Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

     5.     Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

     6.     Uczestnicy konkursu zobowiązani będą do złożenia w formie pisemnej zgody na nieodpłatne wykorzystywanie stworzonego przez siebie logo przez Branżową Szkołę  I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie.

     IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

     1.     Na konkurs każdy z uczestników może zgłosić jeden projekt.

     2.     Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki, materiały piśmienne, banery, formy ścienne.

     3.     Każdy projekt powinien być przedstawiony w jednym lub kilku kolorach (max. 5 kolorów). Powinien być wykonany ręcznie lub techniką komputerową i złożony na nośniku danych (płyta CD, DVD) lub wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: szkola@zdz-radzymin.pl i zapisany w formie pliku graficznego (JPG, PNG, Corell). W przypadku projektu w programie Corell prosimy o podgląd pracy w JPG lub PNG.

     4.     Projekty konkursowe wykonane techniką komputerową muszą przedstawiać znak mieszczący się w polu max. 15cm x 15cm, prace wykonane ręcznie w formie A4.
     Z uwagi na przeznaczenie, autor powinien zadbać o to, by znak był łatwy w reprodukcji.

     5.     W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

     6.     Logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna osoba, aniżeli autor logo.

     7.     Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

     §  powinno być mało skomplikowane graficznie,

     §  powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania,

     §  powinno być łatwo kojarzące się z naszą szkołą (nawiązywać do patrona naszej szkoły)

     §  wzbudzać pozytywne emocje.

     V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

     1.    Prace należy składać do dnia 30 kwietnia 2021 roku w sekretariacie szkoły lub wysłać pocztą elektroniczną na adres szkola@zdz-radzymin.pl (temat wiadomości: Konkurs na logo szkoły).

     2.     Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane (decyduje data wpływu do sekretariatu).

     3.     Organizator nie zwraca dostarczonych prac.

     VI. Kryteria oceny prac konkursowych.

     1.     Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

     § zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

     § oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

     § czytelność i funkcjonalność projektu,

     § estetyka wykonania projektu.

     VII. Ocena prac konkursowych

     1.     Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.

     2.     Komisja konkursowa dokonuje wyboru logo zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa w pkt. VI i wybiera laureata konkursu oraz prace wyróżnione spośród wszystkich nadesłanych.

     3.     Komisja zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia laureata w przypadku braku odpowiedniego projektu.

     4.     Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

     VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

     1.    W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu oraz wyróżnienia.

     2.     Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany dyplomem i nagrodą.

     3.     Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

     4.     Planowana data ogłoszenia wyników – 25 maja 2021 r.

     5.     Wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu Święta Szkoły oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

      

     Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wszystkim ciekawych pomysłów :)

      

     Oświadczenie_KONKURS_logo.pdf