• Szkoła Branżowa I Stopnia w Radzyminie – zagadnienie (zadania) dla uczniów z poszczególnych przedmiotów


     IA i IB

     Język polski

     Przeczytaj fragmenty utworu "Pieśń o Rolandzie" i oceń pisemnie zachowanie bohatera

     Napisz pracę na temat - Czy i w jaki sposób można dziś zostać bohaterem?

      

     Język angielski

     Temat - I really like R&B - likes and dislikes (zrobić zadania i ćwiczenia do podanego tematu, powtórzyć zwroty)

     Matematyka

     Przeczytać temat Układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi. Zad. 1-4 str.147.

      

     Historia

     Przeczytaj w podręczniku szkolnym podsumowanie działu: Polska i świat w okresie międzywojennym oraz wykonaj następujące zadania:

     I. Odpowiedź pisemna w zeszycie (krótka notatka):

     1. Przyczyny oraz skutki powstania totalitaryzmów w dwudziestoleciu międzywojennym.

     2. Scharakteryzuj jedną wybraną postać historyczną z dziejów Polski związaną     z omawianym okresem.

     II. Dla chętnych wykonanie prezentacji w programie PowerPoint (przynajmniej 10 slajdów): „Najważniejsze daty i wydarzenia z dziejów II Rzeczypospolitej”.

      

     Linki do materiałów internetowych:

     https://ciekawostkihistoryczne.pl/category/epoka/1914-1939/

     https://sciaga.pl/tekst/67250-68-xx_lecie_miedzywojenne

      

     Dla chętnych materiały filmowe do obejrzenia na YouTube:

     Mieczysław Fogg - Ostatnia niedziela, 1936.

     https://www.youtube.com/watch?v=N-hg58QQmdc&list=PLpBgTSnFz5mlNssIoG_vGRn0niMQL_8Jw

     Międzywojenna Warszawa kroniki filmowe.

     https://www.youtube.com/watch?v=HR0bg1Pvfew

     Warszawa kiedyś i dziś. Te same miejsca.

     https://www.youtube.com/watch?v=rN5QDAa1OFU

     II Rzeczpospolita 1918-1939.

     https://www.youtube.com/watch?v=MpOu9RIi6Gk

      

      

     Geografia

     Po zapoznaniu się z fragmentem podręcznika (strony 146 – 161) wyjaśnij w zeszycie (notatka) lub w formie prezentacji PowerPoint (przynajmniej 10 slajdów) jedno z niżej podanych zagadnień:

     1. Na czym polegają nowoczesne usługi komunikacyjne?

     2. „Mieszkańcy globalnej wioski” na czym polega globalizacja współczesnego świata? Plusy i minusy tego zjawiska.

      

     Dodatkowe materiały na stronach internetowych:

     https://www.bryk.pl/wypracowania/geografia/geografia-spoleczno-ekonomiczna/11053-komunikacja-jedna-z-najwazniejszych-dziedzin-naszego-zycia.html

     YouTube:

     https://www.youtube.com/watch?v=WdgPCZn6Fqs

     https://www.youtube.com/watch?v=mk50x6mHeH0

      

     Biologia

     Zadania z biologii dla klas IA i IB

     Po przeczytaniu rozdziału Biotechnologia tradycyjna (str. 89) wykonaj poniższe zadania:

     1.      Uzupełnij równanie fermentacji alkoholowej.

     …………………………… →alkohol etylowy + …………………………………………. + ………………………………

     2.      Wyjaśnij czym się różni biotechnologia tradycyjna od nowoczesnej.

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     3.      Wstaw P jeśli zdanie jest prawdziwe lub F jeśli jest fałszywe.

     Fermentację mlekową wykorzystuje się do produkcji kiszonej kapusty

      

     Fermentacja zachodzi w warunkach tlenowych

      

     Kwas mlekowy powstający w wyniku fermentacji mlekowej ma właściwości bakteriobójcze

      

     Ciasto drożdżowe rośnie dzięki dużej ilości dwutlenku węgla powstającego w czasie fermentacji alkoholowej

      

     Fermentacja masłowa wykorzystywana jest do produkcji masła

      

      

     4.      Wymień pięć różnych zastosowań biotechnologii tradycyjnej.

     …………………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………

      

     Religia

     Klasa 1a

     Temat : " Czy naprawdę warto się modlić ?" robią notatkę 

     Temat : " Naucz nas modlić się " robią notatkę

      

     Klasa 1b

      

     Temat : " Sobory i Synody" wyjaśniają pojęcia : Synod, Sobór Powszechny, wypisują kiedy były Sobory Powszechne, Nestoriusz

     Temat: " Patroni Polski" wyjaśniają pojęcia: Patron, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski


     EDB dl klas I

      System bezpieczeństwa narodowego 

      ogólna charakterystyka

                 Aby zapewnić swym obywatelom bezpieczeństwo państwo organizuje wiele przedsięwzięć, w których realizacji nieustannie uczestniczy duża liczba podmiotów. Są to nie tylko instytucje rządowe i samorządowe, ale niekiedy również przedsiębiorstwa prywatne. Wszystkie one tworzą system bezpieczeństwa narodowego. Jego skuteczne funkcjonowanie zapewnia państwu i jego obywatelom nie tylko odpowiednią ochronę przed zagrożeniami, ale również odpowiednią reakcję w przypadku ich wystąpienia.

     Już wiesz

     • jakie są warunki gwarancji bezpieczeństwa państwa;
     • że podstawowym zadaniem państwa jest ochrona obywateli przed zagrożeniami;
     • jakimi czynnikami jest uwarunkowane bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli;
     • jakie znaczenie dla bezpieczeństwa RP ma członkostwo w organizacjach międzynarodowych.

      

     Nauczysz się

     • definiować pojęcie systemu bezpieczeństwa narodowego;
     • charakteryzować uniwersalny model systemu bezpieczeństwa narodowego;
     • wymieniać najważniejsze dokumenty poruszające problematykę bezpieczeństwa RP.

      

     1. Pojęcie systemu bezpieczeństwa narodowego

                 W ogólnym rozumieniu system bezpieczeństwa narodowego danego państwa tworzą wszystkie odpowiedzialne za bezpieczeństwo organy oraz instytucje należące do władz wykonawczych, ustawodawczych, sądowniczych oraz lokalnych.

                 W opublikowanej w 2013 r. przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) Białej księdze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej system bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) został zdefiniowany jako całość sił (podmiotów), środków i zasobów przeznaczonych przez państwo do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa, odpowiednio do tych zadań zorganizowana         (w podsystemy i ogniwa), utrzymywana i przygotowywana.

                 Treść Białej Księgi stała się podstawą zatwierdzonej w listopadzie 2014 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (SBN).     To właśnie w tym dokumencie ostatecznie zdefiniowano i opisano funkcjonujący w Polsce system bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z treścią SBN system ten obejmuje siły, środki i zasoby przeznaczone przez państwo do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, odpowiednio zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane. Składa się on z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronnego i ochronnych) oraz podsystemów wsparcia (społecznych i gospodarczych).


      

     Ilustracja przedstawia dwa dokumenty. Dokumenty w kształcie pionowo ustawionego prostokąta. Białą Księgę bezpieczeństwa narodowego RP, po lewej stronie. Po prawej to Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP. Na górze Białej Księgi godło Polski. Biały orzeł w koronie na czerwonym tle. Godło umieszczone na biało-czerwonej fladze. Poniżej, na środku, tytuł dokumentu. W górnej części Strategii biały orzeł w koronie. Poniżej tytuł dokumentu i rok 2014.

      

     Biała księga bezpieczeństwa narodowego RP i powstała na jej podstawie Strategia bezpieczeństwa narodowego RP w wyczerpujący sposób opisują system bezpieczeństwa narodowego Polski

       

     2. Uniwersalny model systemu bezpieczeństwa narodowego

                 System bezpieczeństwa narodowego RP obejmuje podsystem kierowania oraz podsystemy wykonawcze, w tym podsystemy operacyjne oraz podsystemy wsparcia. Skonstruowany w ten sposób uniwersalny model systemu bezpieczeństwa narodowego zaprezentowano w formie poniższego schematu.

     Ilustracja przedstawia schemat z podziałem na podsystem kierowania i podsystemy wykonawcze. Schemat podzielony poziomo. W górnej części podsystem kierowania. Poszczególne działy schematu: decydent, organ doradczy i organ sztabowy. W dolnej części schematu podsystemy wykonawcze. Po lewej stronie trzy poziomy. Najwyżej to podsystemy operacyjne, poniżej obronny i na dole ochronne. Po prawej stronie trzy poziomy podsystemu wykonawczego to najwyżej podsystemy wsparcia, poniżej społeczne i na dole gospodarcze.

     Na system bezpieczeństwa państwa składa się podsystem kierowania oraz podsystemy wykonawcze

     Podsystem kierowania jest podstawowym i zasadniczym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. W jego skład wchodzą instytucje władzy publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy wykonują zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, wraz z organami doradczymi i aparatem administracyjnym oraz stosowną infrastrukturą. Podstawą jego funkcjonowania są trwałe zasady ustrojowe. Szczególną rolę w podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym pełni Parlament RP, Prezydent RP i Rada Ministrów. Ponadto bardzo ważnym jego elementem jest zarządzanie kryzysowe.

     Polecenie 1

     Zastanów się i wyjaśnij, jaką rolę w  podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym pełni system zarządzania kryzysowego.

     Podsystemy wykonawcze to siły i środki przewidziane do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, pozostające w dyspozycji organów kierowania bezpieczeństwem. Jak już wspomniano, dzielą się one na podsystemy: operacyjne (obronny i ochronne) oraz wsparcia (społeczne i gospodarcze).
     Podsystemy operacyjne są przeznaczone do wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań, redukowania ryzyka i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze polityczno‑militarnym i pozamilitarnym. Podsystem obronny tworzą siły zbrojne, zaś podsystemy ochronne to np. wymiar sprawiedliwości, służby specjalne czy też służby ratownicze.
     Podsystemy społeczne i gospodarcze zasilają natomiast podsystemy operacyjne odpowiednimi zdolnościami i zasobami, do których należą np. instytucje edukacji dla bezpieczeństwa czy instytucje bezpieczeństwa finansowego.

      

     3. Najważniejsze dokumenty poruszające problematykę bezpieczeństwa RP

                 Bezpieczeństwo narodowe jest jedną z najważniejszych wartości chronionych przez Rzeczypospolitą Polską, o ile nie najważniejszą. Z tego względu wiele dokumentów porusza tę tematykę oraz reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem.

                 Najważniejszym z dokumentów jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe i zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 r. Jest to najwyższy rangą akt prawny w Polsce (z tego względu nazywany również ustawą zasadniczą), regulujący takie kwestie jak: prawa i wolności obywatela, sposób wyboru oraz zadania najwyższych władz państwowych (Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz władzy sądowniczej) czy też warunki i tryb wprowadzania stanów nadzwyczajnych. Wszystkie pozostałe akty normatywne ogłaszane w Polsce muszą być z nią zgodne.

     https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/R10E7WvxC6ep2/6/1Eabof1IYJXkyAHnd4DnOTszQT5DOhVU.png

      

     Pierwsza strona Konstytucji RP podpisana przez Aleksandra Kwaśniewskiego

                 Zadania i podstawy funkcjonowania instytucji strzegących bezpieczeństwa w Polsce są uregulowane przez odpowiednie ustawy. Najważniejsze w tym zakresie ustawy to:

     • ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP, (która reguluje przede wszystkim funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP),
     • ustawa o Policji,
     • ustawa o Państwowej Straży Pożarnej,
     • ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
     • ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
     • ustawa o służbie zagranicznej,
     • ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego dowódcy sił zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
     • ustawa o stanie wyjątkowym,
     • ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

                 W 2013 r. opublikowano Białą księgę bezpieczeństwa narodowego. Stanowi ona nowatorską analizę stanu polskiego bezpieczeństwa narodowego a jej treść oraz wnioski przeznaczone są dla wszystkich instytucji państwowych, organizacji publicznych i niepublicznych oraz obywateli. Biała księga stała się także podstawą wydanej w listopadzie 2014 r. Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (dokument ten zastąpił SBN opublikowaną w 2007 r.). Strategia, w sposób kompleksowy ujmuje problematykę bezpieczeństwa narodowego oraz wskazuje najkorzystniejsze sposoby wykorzystania wszystkich zasobów pozostających w dyspozycji państwa w sferze obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej. Ponadto definiuje ona interesy narodowe i cele strategiczne zgodnie z zasadami i wartościami zapisanymi w Konstytucji. Określa również potencjał oraz ocenia środowisko bezpieczeństwa Polski w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym, prognozując trendy rozwojowe. Warto wspomnieć także o tym, że treść SBN jest zbieżna ze strategiami NATO i UE oraz dokumentami strategicznymi tworzącymi nowy system zarządzania rozwojem kraju.

     Polecenie 2

     Odszukaj w Internecie tekst Strategii bezpieczeństwa narodowego RP. Następnie na jego podstawie wymień i opisz interesy narodowe i cele strategiczne Polski w dziedzinie bezpieczeństwa.

      

     Podsumowanie

     • System bezpieczeństwa narodowego RP to system obejmujący siły, środki i zasoby przeznaczone do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, odpowiednio zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane.
     • System bezpieczeństwa narodowego RP składa się z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronnego i ochronnych) oraz wsparcia (społecznych i gospodarczych).
     • Podsystem kierowania jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. Tworzą go organy władzy publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych, wykonujący zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, wraz z organami doradczymi i aparatem administracyjnym oraz procedurami funkcjonowania i stosowną infrastrukturą.
     • Podsystemy wykonawcze są to siły i środki przewidziane do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, pozostające w dyspozycji organów kierowania bezpieczeństwem.
     • Podsystemy operacyjne są przeznaczone do wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań, redukowania ryzyka i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze polityczno‑militarnym i pozamilitarnym. Zaś podsystemy społeczne i gospodarcze zasilają podsystemy operacyjne odpowiednimi zdolnościami i zasobami.
     • Najważniejsze dokumenty poruszające problematykę bezpieczeństwa RP to: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy opisujące zadania i podstawy funkcjonowania instytucji strzegących bezpieczeństwa w Polsce, Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Strategia bezpieczeństwa narodowego RP.
     • Strategia bezpieczeństwa narodowego RP z listopada 2014 r. jest zbieżna z ze strategiami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

     Praca domowa

     Polecenie 3

     Opisz korzyści, jakie ma dla bezpieczeństwa państwa klarownie zaprojektowany system bezpieczeństwa narodowego. Swoje rozważania przedstaw w formie wypowiedzi pisemnej.

     Słowniczek

     Definicja: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

      

     Urząd realizujący powierzone przez Prezydenta RP zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego

      

      

     Definicja: system bezpieczeństwa narodowego RP

      

     System, (czyli podmioty oraz relacje zachodzące pomiędzy nimi) obejmujący siły, środki i zasoby przeznaczone przez państwo do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, odpowiednio zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane; składa się on z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronnego i ochronnych) oraz podsystemów wsparcia (społecznych i gospodarczych)

      

      

      

      

      

     Zadanie interaktywne

      

     Ćwiczenie 1

      

     Które spośród wymienionych instytucji wchodzą w skład podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym?

     Siły Zbrojne.

     Państwowa Straż Pożarna.

     Rada Ministrów.

     Sejm RP.

     Senat RP.

      

      

     Zadanie interaktywne

      

     Ćwiczenie 2

      

     Jakie problemy porusza Strategia bezpieczeństwa narodowego RP?

     Ocenia środowisko bezpieczeństwa Polski.

     Reguluje kwestie związane z prawami i wolnościami obywatelskimi.

     Określa potencjał bezpieczeństwa narodowego.

     Określa sposób wyboru oraz zadania najwyższych władz państwowych.

     Definiuje interesy narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa.

     Opisuje warunki i tryb wprowadzania stanów nadzwyczajnych.

      

     Zadanie interaktywne

     Ćwiczenie 3

      

     Wskaż, które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe.

     Prawda Fałsz

     • Treść Strategii bezpieczeństwa narodowego jest zbieżna ze strategiami NATO i UE.

     Początek formularza

     Dół formularza

     • Konstytucja RP określa sposób wyboru oraz zadania najwyższych władz państwowych.

     Początek formularza

     Dół formularza

     • System bezpieczeństwa narodowego RP obejmuje podsystem kierowania i podsystemy wsparcia, w tym podsystemy operacyjne oraz wykonawcze.

     Początek formularza

     Dół formularza

     • Podsystemy operacyjne dzielą się na społeczne i gospodarcze.

     Początek formularza

     Dół formularza

     • Biała księga bezpieczeństwa narodowego RP została opublikowana w 1997 roku.

     Początek formularza

     Dół formularza

     Dół formularza

      

     IC i ID

     Język polski

     Str.100 - Czytamy tekst "Niezgodna" i odpowiadamy pisemnie na pytania 1-7 str. 103

     - Czytamy teksty str. 104 i 105 i odpowiadamy pisemnie na pytania 1-3 str. 105.

      

     Język angielski

     Powtórzyć Phrases related to food (wyrażenia związane z jedzeniem).

     Opisać przygotowanie swojego ulubionego posiłku

      

     Historia

      

     Zapoznaj się z następującymi zagadnieniami z podręcznika (rozdział III):

     - Polska za panowania Bolesława Chrobrego.

     - Kryzys państwa polskiego i jego odbudowa przez Kazimierza Odnowiciela.

     - Rozbicie dzielnicowe w Polsce (1138-1320 r.) i jego skutki.

     Linki do materiałów na YouTube:

     Piastowie, Chrzest Polski i początki państwa polskiego - odc.1,4.

     https://www.youtube.com/watch?v=xjpfWnEjPbk

     https://www.youtube.com/watch?v=l1Id-QjkPIY

     Życie codzienne w początkach państwa polskiego.

     https://www.youtube.com/watch?v=ePK2nrFw6hI

     Historia - rozbicie dzielnicowe.

     https://www.youtube.com/watch?v=6GOc7BHTEaQ

     Wykonaj zadania pisemnie w zeszycie lub przygotuj wypowiedź ustną:

     I Zadania pisemne:

     1. Wymień przyczyny i skutki chrztu Polski.

     2. Przedstaw w punktach dokonania Bolesława Chrobrego.

     3. Dlaczego doszło do rozbicia dzielnicowego w Polsce i jakie były skutki społeczno-polityczne oraz gospodarcze tego procesu historycznego? 

     II. Wypowiedzi ustne:

     1. Jak wyglądało życie mieszkańców w Polsce pierwszych Piastów?

     2. Jak Władysław Łokietek doprowadził do zjednoczenia Polski?

      

     Geografia

     Zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym budowy litosfery i opracuj pisemnie w zeszycie (forma notatki) następujące zagadnienia:

     1. Budowa wnętrza Ziemi i na czym polega tektonika płyt litosfery?

     2. Scharakteryzuj procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi (np. wulkanizm, trzęsienia ziemi, działalność wód płynących, lodowców oraz wiatru).  

     3. Podział skał i gospodarcze zastosowanie surowców skalnych.

      

     Dodatkowe materiały na stronach internetowych:

     https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Litosfera

     https://geografia.gozych.edu.pl/tag/litosfera/

     YouTube – ruchy płyt tektonicznych i rodzaje skał:

     https://www.youtube.com/watch?v=4-dI2aJixu4

     https://www.youtube.com/watch?v=CkMdAvncSlo

     https://www.youtube.com/watch?v=LMVjcld_csE

      

     Matematyka

     ćwicz. 1 str 96, zad.1 str. 97 i zad.2 str. 206,

     przeczytać temat nr 3 str. 98 - 101 Metoda przeciwnych współczynników.

      

     Biologia

     Powtórzenie wiadomość na temat transportu przez błony

     Zadania dla klas IC I D

     Na podstawie informacji w podręczniku ze str. 66 (Temat: Transport przez błony komórkowe) proszę wykonać poniższe zadania.

     1.      Dopasuj definicje do pojęcia.

     A)    Transport aktywny

     B)     Osmoza

     C)    Transport bierny

     D)    Dyfuzja prosta

      

     I) Transport nie wymagający nakładów energii

     II) Przenikanie cząsteczek od stężenia większego do mniejszego czyli zgodnie z gradientem stężeń

     III) Transport wymagający nakładów energii

     IV) Przenikanie wody przez błonę z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o wyższym stężeniu

     A)………………. ,    B) ……………………. ,       C) ………………………. ,   D) ………………………….

     2. Wyjaśnij różnicę między dyfuzją prostą a wspomaganą.

     …………………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………

     3. Przeczytaj tekst i obejrzyj załączone filmy w e-podręczniku pod linkiem https://epodreczniki.pl/a/dyfuzja/D1BQgMqcJ, a następnie wykonaj ćwiczenia załączone pod tekstem

      

     Religia

     Klasa 1c 

     Pisze temat: " Co mam czynić " i napisać życiorys Św. Josemaria Escriva i odpowiadają na pytanie : 

     1.Jakie cechy powinien , Twoim zdaniem posiadać dobry ksiądz czy dobra siostra zakonna?.

     Temat następny  " Podstawa małżeństwa: miłość , wierność i uczciwość"

     wyjaśniają pojęcia : miłość , wierność , uczciwość małżeńska, nierozerwalność małżeństwa, sakramentalność małżeństwa.


     Klasa 1d

     Pisze temat : "Kościół wobec problemu prawdy" i piszą notatkę z Nauczanie Kościoła oraz odpowiadają na pytania:

     1. W jaki sposób katolik winien bronić prawdy?

     2. Dlaczego według Biblii , człowiek ma trudności z odkrywaniem prawdy?

      

     Temat następny ; "Bóg mnie kocha"

     wyjaśniają zagadnienia: objawienie naturalne, objawienie nadprzyrodzone, astrologia

      oraz odpowiadają na pytanie : 

     1. Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus


     KL. IIA i IIB

      

     Język polski

     Napisz wywiad z wybranym domownikiem dotyczący jego pracy/szkoły oraz hobby

     Napisz opowiadanie na dowolny temat, w którym użyjesz minimum 8 wyrazów z rz i 5 wyrazów z ó

     Napisz streszczenie dowolnie wybranego tekstu z podręcznika.

      

     Język angielski

     Restaurant duties - useful phrases (nauczyć się wyrażeń str 102-103/podręcznik nr 1)


     Podstawy przedsiębiorczości

     Cele i rodzaje działalności gospodarczej

     Zagadnienia do opisania w zeszytach:
     1 wymienić i scharakteryzować ekonomiczne cele gospodarowania oraz społeczne cele gospodarowania
     2 podać przykłady działań zgodnych z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu
     3 wymienić i omówić czynniki produkcji
     4 wymienić i scharakteryzować rodzaje działalności gospodarczej
     5 określić rodzaj działalności gospodarczej wg PKD

     Religia

     Klasa 2a

     Temat : " Nauczanie społeczne papieży" piszą notatkę o Nauczaniu społecznym Kościoła

     Temat: "Wiosna Kościoła . Sobór Watykański II" piszą notatkę : Sobór Watykański II, Dokumenty Soboru Watykańskiego II, Dekrety, Deklaracje

      

     Klasa 2b

     Temat:" Być patriotą dzisiaj" piszą notatkę: Patriotyzm, Kosmopolityzm,Nacjonalizm

     Temat: "Śmierć narodzinami dla nieba" piszą notatkę : co to jest świętość i życiorys o Św. Stanisławie Kostce i odpowiadają na pytanie:

     1. Co jest największą wartością Twojego życia ?

      

      

     KL. IIIA i IIIB

     Język polski

     Przeczytaj artykuł Ewy Ewart i odpowiedz na 1,2,3 pytanie zamieszczone pod tekstem

     Dokonaj interpretacji wiersza Tadeusza Różewicza "Ocalony"

      

     Język angielski

     Przypomnieć sobie SO and NEITHER (zastosowanie)

     Napisać CV

      

     Wiedza o społeczeństwie

     Po zapoznaniu się z fragmentem podręcznika (strony 116 – 127)  lub materiałami w Internecie, opracuj jedno z podanych niżej zagadnień, wybierając dowolną formę pracy domowej: notatka w zeszycie, prezentacja w programie PowerPoint (przynajmniej 10 slajdów), forma graficzna (np. plakat).

     Zagadnienia do wyboru:

     1. Pojęcie i geneza praw człowieka.

     2. Podstawowe prawa i wolności człowieka.

      

     Dla chętnych materiały filmowe do obejrzenia na YouTube:

     Prawa człowieka.

     https://www.youtube.com/watch?v=MCXijE1PHu8

     Prawa człowieka dawniej i dziś.

     https://www.youtube.com/watch?v=-fRjQ-IQ4Gk&list=PLzBeAEv4zcsgSiQq8HmEGyAQv4qTlki0D&index=3

     Konstytucja RP z 1997 r. Rozdział II: Wolności, Prawa i Obowiązki Człowieka
     i Obywatela (art.30-37).

     https://www.youtube.com/watch?v=jK63dj-V4JY

      

     Religia

     Klasa 3a

     Temat :" Seksoholizm - nic przyjemnego" wyjaśniają pojęcie " seksoholizm" i odpowiadają na pytania:

     1. Jakie mogą być skutki uzależnienia seksualnego?

     2. w jaki sposób można pomóc osobom uzależnionym seksualnie?

     Temat: " Kompleksowa pomoc , czy leczenie uzależnień" odpowiadają na pytania:

     1. Na czym polega uzależnienie?

     2.W jaki sposób uzależnienia niszczą ludzkie życie?

      

     Klasa 3b

     Temat: "Pornografia i umysł" odpowiadają na pytania : 

     1. Jaki wpływ może mieć pornografia na życie człowieka?

     2.Napisz cztery etapy uzależnień od środków pornograficznych

     3.Dlaczego pornografia stanowi zagrożenie dla człowieka?

     Temat :" Seksoholizm - nic przyjemnego" wyjaśniają pojęcie " seksoholizm" i odpowiadają na pytania:

     1. Jakie mogą być skutki uzależnienia seksualnego?

     2. W jaki sposób można pomóc osobom uzależnionym seksualnie?