•  

      


     REGULAMIN ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA
     ORAZ ZASAD OCENIANIA NA ODLEGŁOŚĆ
     W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA
     IM.KPT. STEFANA POGONOWSKIEGO W RADZYMINIE
     .

      

     § 1

      

     Postanowienia ogólne

     1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania pracy zdalnej - zdalnego nauczania oraz oceniania na odległość, jak również związane z tym prawa i obowiązki Nauczycieli i Uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie podczas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (model zdalny, model hybrydowy) w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
     2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
     • Pracy zdalnej (nauczaniu zdalnym) – należy przez to rozumieć pracę określoną w umowie o pracę oraz innej umowie łączącej Nauczyciela z Dyrektorem szkoły. Nauczanie zdalne powinno być procesem pobudzanym i kierowanym przez nauczyciela w sposób pośredni i ciągły za pomocą różnych mediów pozwalających pokonać dystans między nauczycielem a uczniem, jak również pracą Uczniów wykonywaną przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, jeżeli wykonywanie pracy (nauki) poza takim miejscem jest możliwe,
     • Nauczycielu – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę oraz inną umowę cywilnoprawną, w tym umowę zlecenia, jeśli realizacja tej umowy wiąże się z wykonywaniem obowiązków na rzecz Dyrektora szkoły w miejscu ich stałego wykonywania wyznaczonym przez Dyrektora szkoły
     • Uczniu - należy przez to rozumieć ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie ,
     • Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zmianami).

      

     § 2

      

     Warunki dopuszczalności pracy zdalnej

     1. Zgodnie z Rozporządzeniem  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz 492 z późn. zmianami), Dyrektor, Nauczyciele oraz Uczniowie zobowiązani są do pracy zdalnej (zdalnego nauczania) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

      

      

     ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ

     § 3

     Prawa i obowiązki Dyrektora szkoły

     1. Dyrektor szkoły zobowiązuje się do przekazywania Nauczycielowi zadań do wykonania, udzielania informacji merytorycznych oraz organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający Nauczycielowi pracę zdalną. Zadania przekazywane będą za pomocą dziennika elektronicznego i kalendarza na platformie Microsoft Teams.
     2. Dyrektor szkoły ma prawo kontrolować wykonywanie pracy zdalnej oraz żądać od Nauczyciela  informacji o jej wynikach.

      

      

     § 4

     Prawa i obowiązki Nauczyciela

     1. Nauczyciel  wykonuje pracę zdalną w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z Dyrektorem szkoły. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania pracy zgodnie z treścią umowy łączącej go z Dyrektorem szkoły oraz zakresem obowiązków.
     2.  Ponadto Nauczyciel zobowiązuje się do:
     • pozostawania dyspozycyjnym dla Dyrektora szkoły w ustalonych godzinach pracy i przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych Nauczycielowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
     • bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy Dyrektorowi szkoły,
     • potwierdzania obecności w pracy w sposób określony przez Dyrektora szkoły.
     1. Nauczyciel ma prawo do wsparcia technicznego ze strony Dyrektora szkoły. Nauczyciel niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi  szkoły wszelkie uzasadnione potrzeby w tym zakresie.
     2. Nauczyciel zobowiązuje się zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
     3. Nauczyciel pracuje według tygodniowego planu zajęć, dokumentując swoją pracę w dzienniku elektronicznym ( uzupełnia temat lekcji oraz sprawdza obecność).
     4. Nauczyciel prowadzi lekcje online na platformie Microsoft Teams lub wysyła zadania pocztą elektroniczną, udziela bieżącej pomocy przy rozwiązywaniu zadań, sprawdza wykonane zadania, dokonuje oceny).

     Nauczyciel w swojej pracy:

     • uwzględnia potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci uczniów,
     • na bieżąco monitoruje postępy uczniów poprzez weryfikację ich wiedzy i umiejętności w formie elektronicznej,
     • wystawia oceny w oparciu o przedmiotowe systemy oceniania oraz  “Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego” zawarte w Statucie szkoły ,
     • określa zasady poprawy zdobytej oceny w formie online,
     • informuje uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez kontakty pośrednie (rozmowy telefoniczne, korespondencję za pomocą SMS, maila, wiadomości w dzienniku elektronicznym). Oceny uczniów zapisuje w dzienniku elektronicznym,
     • zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji. O formie i terminie tych konsultacji informuje Dyrektora szkoły.

      

     1. Planuje tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając w szczególności:

     a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

      b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

     c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

     d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

     e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,

     f) wykorzystanie:

     • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
     • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
     • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
     • platformy Office 365.

      

      

      

      

     § 5

      

     Prawa i obowiązki Ucznia

     Uczeń:

     1. Zapoznaje się ze trybem realizacji swoich zajęć (plan lekcji w dzienniku elektronicznym oraz kalendarz na platformie Microsoft Teams).
     2. Systematycznie uczestniczy w zajęciach zdalnych organizowanych przez szkołę (odczytuje wiadomości z dziennika elektronicznego oraz jest obecny na lekcjach online realizowanych za pomocą platformy Microsoft Teams).
     3. Realizuje tygodniowy zakres treści nauczania z poszczególnych przedmiotów,  wykonuje polecenia nauczycieli.

      

     Korzysta z:

     • materiałów przekazywanych przez Nauczycieli przedmiotu,
     • materiałów i funkcjonalności strony: www.epodreczniki.pl,
     • materiałów dostępnych na stronach internetowych polecanych przez nauczycieli,
     • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.

      

     1. Dokumentuje swoje postępy w nauce w sposób określony przez nauczyciela przedmiotu, odsyłając w terminie wyznaczonym przez nauczyciela wykonane zadania w formie elektronicznej.
     2. Otrzymuje oceny w oparciu o przedmiotowe systemy oceniania oraz  “Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego” zawarte w Statucie szkoły. Warunkiem uzyskania oceny jest samodzielne wykonanie pracy zleconej przez nauczyciela w wyznaczonym przez niego terminie.
     3. Otrzymuje  informację o postępach w nauce, zasadach poprawy zdobytej oceny w formie online, a także uzyskanych ocenach przez kontakty pośrednie z nauczycielem (rozmowy telefoniczne, wpisy w dzienniku elektronicznym).
     4. Otrzymuje możliwość uzyskania konsultacji z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów. Terminy konsultacji można uzyskać u Dyrektora szkoły.
     5. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w formie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Turnusy organizują w porozumieniu z Dyrektorem szkoły Centra Kształcenia Ustawicznego w formie kształcenia zdalnego na platformie e-learningowej Moodle. Centra Kształcenia Ustawicznego udostępniają uczniom  możliwość logowania się do przypisanych zajęć i korzystania z zamieszczonych materiałów, wykonywania zdalnie ćwiczeń, zadań i testów. Szczegółowe zasady zaliczenia turnusów określą Centra Kształcenia Ustawicznego.
     6. Praktyki zawodowe: zajęcia praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego lub w klasach programowo wyższych.

      

      

      

      

     § 6

      

     Ochrona informacji i danych osobowych

     1. Nauczyciel zobowiązuje się do zabezpieczania dostępu do sprzętu służbowego oraz posiadanych danych i informacji (w tym także znajdujących się na nośnikach papierowych) przed osobami postronnymi, w tym wspólnie z nim zamieszkującymi, oraz zniszczeniem.
     2. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia Nauczyciela z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej Branżowej szkole I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie wraz z dokumentami powiązanymi.

      

     § 7

     Postanowienia końcowe

     1. Praca zdalna i hybrydowa jest wykonywana przez czas określony w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz 492 z późn. zmianami).
     2. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy zdalnej Nauczyciele, Uczniowie oraz Rodzice zapoznają się z treścią niniejszego Regulaminu.
     3. Nauczyciele potwierdzają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem elektronicznym oświadczeniem i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
     4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą wewnętrzne procedury obowiązujące w Branżowej Szkole I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego oraz przepisy prawa oświatowego.

      


      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 1

     (uzupełnia każdy Nauczyciel, mający wykonywać pracę w formie zdalnej)

      

      

      

     Oświadczenie Nauczyciela

      

      

     Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu organizacji zdalnego nauczania oraz zasad oceniania na odległość w Branżowej Szkole I Stopnia im.kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

      

     Jednocześnie oznajmiam, że znane są mi zasady ochrony danych osobowych oraz zobowiązuję się do przestrzegania zasad bezpiecznej pracy zdalnej.

      

      

      

     …………………………………………

     /imię i nazwisko Pracownika/

      

     -----------------------------

     MEN ogłosiło wprowadzenie kolejnych zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek:

      

     Od 18 maja zostaną otwarte schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć. Ponadto będzie  możliwość realizowania zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

      

     Zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych:

      

     Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.

     Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

      

     Zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi w branżowych szkołach I stopnia:

      

     Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:

     • motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
     • samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
     • traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.

     Chodzi o te zajęcia praktyczne, których nie można realizować na odległość. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Przede wszystkim wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

     Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

      

     Praktyki zawodowe u pracodawców dla części uczniów technikum:

      

     Od 4 maja br. uczniowie technikum mają możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych. Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

      

     Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne:

      

     W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

     Od poniedziałku, 18 maja br. przywraca się możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

     Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

      

     Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne

      

     Otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.

     Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

      

     Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji:

      

     Od 25 maja br. przywraca się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany będzie obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      

     Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

      

     Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. MEN apeluje do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba, a szczególnie aby wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

      

     Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Szkoła Branżowa I Stopnia w Radzyminie – zagadnienie (zadania) dla uczniów z poszczególnych przedmiotów

      

     IA i IB

     Język polski

     Przeczytaj fragmenty utworu "Pieśń o Rolandzie" i oceń pisemnie zachowanie bohatera

     Napisz pracę na temat - Czy i w jaki sposób można dziś zostać bohaterem?

      

     Język angielski

     Temat - I really like R&B - likes and dislikes (zrobić zadania i ćwiczenia do podanego tematu, powtórzyć zwroty)

     Matematyka

     Przeczytać temat Układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi. Zad. 1-4 str.147.

      

     Historia

     Przeczytaj w podręczniku szkolnym podsumowanie działu: Polska i świat w okresie międzywojennym oraz wykonaj następujące zadania:

     I. Odpowiedź pisemna w zeszycie (krótka notatka):

     1. Przyczyny oraz skutki powstania totalitaryzmów w dwudziestoleciu międzywojennym.

     2. Scharakteryzuj jedną wybraną postać historyczną z dziejów Polski związaną     z omawianym okresem.

     II. Dla chętnych wykonanie prezentacji w programie PowerPoint (przynajmniej 10 slajdów): „Najważniejsze daty i wydarzenia z dziejów II Rzeczypospolitej”.

      

     Linki do materiałów internetowych:

     https://ciekawostkihistoryczne.pl/category/epoka/1914-1939/

     https://sciaga.pl/tekst/67250-68-xx_lecie_miedzywojenne

      

     Dla chętnych materiały filmowe do obejrzenia na YouTube:

     Mieczysław Fogg - Ostatnia niedziela, 1936.

     https://www.youtube.com/watch?v=N-hg58QQmdc&list=PLpBgTSnFz5mlNssIoG_vGRn0niMQL_8Jw

     Międzywojenna Warszawa kroniki filmowe.

     https://www.youtube.com/watch?v=HR0bg1Pvfew

     Warszawa kiedyś i dziś. Te same miejsca.

     https://www.youtube.com/watch?v=rN5QDAa1OFU

     II Rzeczpospolita 1918-1939.

     https://www.youtube.com/watch?v=MpOu9RIi6Gk

      

      

     Geografia

     Po zapoznaniu się z fragmentem podręcznika (strony 146 – 161) wyjaśnij w zeszycie (notatka) lub w formie prezentacji PowerPoint (przynajmniej 10 slajdów) jedno z niżej podanych zagadnień:

     1. Na czym polegają nowoczesne usługi komunikacyjne?

     2. „Mieszkańcy globalnej wioski” na czym polega globalizacja współczesnego świata? Plusy i minusy tego zjawiska.

      

     Dodatkowe materiały na stronach internetowych:

     https://www.bryk.pl/wypracowania/geografia/geografia-spoleczno-ekonomiczna/11053-komunikacja-jedna-z-najwazniejszych-dziedzin-naszego-zycia.html

     YouTube:

     https://www.youtube.com/watch?v=WdgPCZn6Fqs

     https://www.youtube.com/watch?v=mk50x6mHeH0

      

     Biologia

     Zadania z biologii dla klas IA i IB

     Po przeczytaniu rozdziału Biotechnologia tradycyjna (str. 89) wykonaj poniższe zadania:

     1.      Uzupełnij równanie fermentacji alkoholowej.

     …………………………… →alkohol etylowy + …………………………………………. + ………………………………

     2.      Wyjaśnij czym się różni biotechnologia tradycyjna od nowoczesnej.

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     3.      Wstaw P jeśli zdanie jest prawdziwe lub F jeśli jest fałszywe.

     Fermentację mlekową wykorzystuje się do produkcji kiszonej kapusty

      

     Fermentacja zachodzi w warunkach tlenowych

      

     Kwas mlekowy powstający w wyniku fermentacji mlekowej ma właściwości bakteriobójcze

      

     Ciasto drożdżowe rośnie dzięki dużej ilości dwutlenku węgla powstającego w czasie fermentacji alkoholowej

      

     Fermentacja masłowa wykorzystywana jest do produkcji masła

      

      

     4.      Wymień pięć różnych zastosowań biotechnologii tradycyjnej.

     …………………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………

      

     Religia

     Klasa 1a

     Temat : " Czy naprawdę warto się modlić ?" robią notatkę 

     Temat : " Naucz nas modlić się " robią notatkę

      

     Klasa 1b

      

     Temat : " Sobory i Synody" wyjaśniają pojęcia : Synod, Sobór Powszechny, wypisują kiedy były Sobory Powszechne, Nestoriusz

     Temat: " Patroni Polski" wyjaśniają pojęcia: Patron, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

      

     EDB dl klas I

      System bezpieczeństwa narodowego 

      ogólna charakterystyka

                 Aby zapewnić swym obywatelom bezpieczeństwo państwo organizuje wiele przedsięwzięć, w których realizacji nieustannie uczestniczy duża liczba podmiotów. Są to nie tylko instytucje rządowe i samorządowe, ale niekiedy również przedsiębiorstwa prywatne. Wszystkie one tworzą system bezpieczeństwa narodowego. Jego skuteczne funkcjonowanie zapewnia państwu i jego obywatelom nie tylko odpowiednią ochronę przed zagrożeniami, ale również odpowiednią reakcję w przypadku ich wystąpienia.

     Już wiesz

     • jakie są warunki gwarancji bezpieczeństwa państwa;
     • że podstawowym zadaniem państwa jest ochrona obywateli przed zagrożeniami;
     • jakimi czynnikami jest uwarunkowane bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli;
     • jakie znaczenie dla bezpieczeństwa RP ma członkostwo w organizacjach międzynarodowych.

      

     Nauczysz się

     • definiować pojęcie systemu bezpieczeństwa narodowego;
     • charakteryzować uniwersalny model systemu bezpieczeństwa narodowego;
     • wymieniać najważniejsze dokumenty poruszające problematykę bezpieczeństwa RP.

      

     1. Pojęcie systemu bezpieczeństwa narodowego

                 W ogólnym rozumieniu system bezpieczeństwa narodowego danego państwa tworzą wszystkie odpowiedzialne za bezpieczeństwo organy oraz instytucje należące do władz wykonawczych, ustawodawczych, sądowniczych oraz lokalnych.

                 W opublikowanej w 2013 r. przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) Białej księdze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej system bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) został zdefiniowany jako całość sił (podmiotów), środków i zasobów przeznaczonych przez państwo do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa, odpowiednio do tych zadań zorganizowana         (w podsystemy i ogniwa), utrzymywana i przygotowywana.

                 Treść Białej Księgi stała się podstawą zatwierdzonej w listopadzie 2014 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (SBN).     To właśnie w tym dokumencie ostatecznie zdefiniowano i opisano funkcjonujący w Polsce system bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z treścią SBN system ten obejmuje siły, środki i zasoby przeznaczone przez państwo do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, odpowiednio zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane. Składa się on z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronnego i ochronnych) oraz podsystemów wsparcia (społecznych i gospodarczych).

      

      

     Ilustracja przedstawia dwa dokumenty. Dokumenty w kształcie pionowo ustawionego prostokąta. Białą Księgę bezpieczeństwa narodowego RP, po lewej stronie. Po prawej to Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP. Na górze Białej Księgi godło Polski. Biały orzeł w koronie na czerwonym tle. Godło umieszczone na biało-czerwonej fladze. Poniżej, na środku, tytuł dokumentu. W górnej części Strategii biały orzeł w koronie. Poniżej tytuł dokumentu i rok 2014.

      

     Biała księga bezpieczeństwa narodowego RP i powstała na jej podstawie Strategia bezpieczeństwa narodowego RP w wyczerpujący sposób opisują system bezpieczeństwa narodowego Polski

       

     2. Uniwersalny model systemu bezpieczeństwa narodowego

                 System bezpieczeństwa narodowego RP obejmuje podsystem kierowania oraz podsystemy wykonawcze, w tym podsystemy operacyjne oraz podsystemy wsparcia. Skonstruowany w ten sposób uniwersalny model systemu bezpieczeństwa narodowego zaprezentowano w formie poniższego schematu.

     Ilustracja przedstawia schemat z podziałem na podsystem kierowania i podsystemy wykonawcze. Schemat podzielony poziomo. W górnej części podsystem kierowania. Poszczególne działy schematu: decydent, organ doradczy i organ sztabowy. W dolnej części schematu podsystemy wykonawcze. Po lewej stronie trzy poziomy. Najwyżej to podsystemy operacyjne, poniżej obronny i na dole ochronne. Po prawej stronie trzy poziomy podsystemu wykonawczego to najwyżej podsystemy wsparcia, poniżej społeczne i na dole gospodarcze.

     Na system bezpieczeństwa państwa składa się podsystem kierowania oraz podsystemy wykonawcze

     Podsystem kierowania jest podstawowym i zasadniczym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. W jego skład wchodzą instytucje władzy publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy wykonują zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, wraz z organami doradczymi i aparatem administracyjnym oraz stosowną infrastrukturą. Podstawą jego funkcjonowania są trwałe zasady ustrojowe. Szczególną rolę w podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym pełni Parlament RP, Prezydent RP i Rada Ministrów. Ponadto bardzo ważnym jego elementem jest zarządzanie kryzysowe.

     Polecenie 1

     Zastanów się i wyjaśnij, jaką rolę w  podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym pełni system zarządzania kryzysowego.

     Podsystemy wykonawcze to siły i środki przewidziane do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, pozostające w dyspozycji organów kierowania bezpieczeństwem. Jak już wspomniano, dzielą się one na podsystemy: operacyjne (obronny i ochronne) oraz wsparcia (społeczne i gospodarcze).
     Podsystemy operacyjne są przeznaczone do wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań, redukowania ryzyka i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze polityczno‑militarnym i pozamilitarnym. Podsystem obronny tworzą siły zbrojne, zaś podsystemy ochronne to np. wymiar sprawiedliwości, służby specjalne czy też służby ratownicze.
     Podsystemy społeczne i gospodarcze zasilają natomiast podsystemy operacyjne odpowiednimi zdolnościami i zasobami, do których należą np. instytucje edukacji dla bezpieczeństwa czy instytucje bezpieczeństwa finansowego.

      

     3. Najważniejsze dokumenty poruszające problematykę bezpieczeństwa RP

                 Bezpieczeństwo narodowe jest jedną z najważniejszych wartości chronionych przez Rzeczypospolitą Polską, o ile nie najważniejszą. Z tego względu wiele dokumentów porusza tę tematykę oraz reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem.

                 Najważniejszym z dokumentów jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe i zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 r. Jest to najwyższy rangą akt prawny w Polsce (z tego względu nazywany również ustawą zasadniczą), regulujący takie kwestie jak: prawa i wolności obywatela, sposób wyboru oraz zadania najwyższych władz państwowych (Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz władzy sądowniczej) czy też warunki i tryb wprowadzania stanów nadzwyczajnych. Wszystkie pozostałe akty normatywne ogłaszane w Polsce muszą być z nią zgodne.

     https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/R10E7WvxC6ep2/6/1Eabof1IYJXkyAHnd4DnOTszQT5DOhVU.png

      

     Pierwsza strona Konstytucji RP podpisana przez Aleksandra Kwaśniewskiego

                 Zadania i podstawy funkcjonowania instytucji strzegących bezpieczeństwa w Polsce są uregulowane przez odpowiednie ustawy. Najważniejsze w tym zakresie ustawy to:

     • ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP, (która reguluje przede wszystkim funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP),
     • ustawa o Policji,
     • ustawa o Państwowej Straży Pożarnej,
     • ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
     • ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
     • ustawa o służbie zagranicznej,
     • ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego dowódcy sił zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
     • ustawa o stanie wyjątkowym,
     • ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

                 W 2013 r. opublikowano Białą księgę bezpieczeństwa narodowego. Stanowi ona nowatorską analizę stanu polskiego bezpieczeństwa narodowego a jej treść oraz wnioski przeznaczone są dla wszystkich instytucji państwowych, organizacji publicznych i niepublicznych oraz obywateli. Biała księga stała się także podstawą wydanej w listopadzie 2014 r. Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (dokument ten zastąpił SBN opublikowaną w 2007 r.). Strategia, w sposób kompleksowy ujmuje problematykę bezpieczeństwa narodowego oraz wskazuje najkorzystniejsze sposoby wykorzystania wszystkich zasobów pozostających w dyspozycji państwa w sferze obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej. Ponadto definiuje ona interesy narodowe i cele strategiczne zgodnie z zasadami i wartościami zapisanymi w Konstytucji. Określa również potencjał oraz ocenia środowisko bezpieczeństwa Polski w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym, prognozując trendy rozwojowe. Warto wspomnieć także o tym, że treść SBN jest zbieżna ze strategiami NATO i UE oraz dokumentami strategicznymi tworzącymi nowy system zarządzania rozwojem kraju.

     Polecenie 2

     Odszukaj w Internecie tekst Strategii bezpieczeństwa narodowego RP. Następnie na jego podstawie wymień i opisz interesy narodowe i cele strategiczne Polski w dziedzinie bezpieczeństwa.

      

     Podsumowanie

     • System bezpieczeństwa narodowego RP to system obejmujący siły, środki i zasoby przeznaczone do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, odpowiednio zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane.
     • System bezpieczeństwa narodowego RP składa się z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronnego i ochronnych) oraz wsparcia (społecznych i gospodarczych).
     • Podsystem kierowania jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. Tworzą go organy władzy publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych, wykonujący zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, wraz z organami doradczymi i aparatem administracyjnym oraz procedurami funkcjonowania i stosowną infrastrukturą.
     • Podsystemy wykonawcze są to siły i środki przewidziane do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, pozostające w dyspozycji organów kierowania bezpieczeństwem.
     • Podsystemy operacyjne są przeznaczone do wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań, redukowania ryzyka i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze polityczno‑militarnym i pozamilitarnym. Zaś podsystemy społeczne i gospodarcze zasilają podsystemy operacyjne odpowiednimi zdolnościami i zasobami.
     • Najważniejsze dokumenty poruszające problematykę bezpieczeństwa RP to: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy opisujące zadania i podstawy funkcjonowania instytucji strzegących bezpieczeństwa w Polsce, Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Strategia bezpieczeństwa narodowego RP.
     • Strategia bezpieczeństwa narodowego RP z listopada 2014 r. jest zbieżna z ze strategiami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

     Praca domowa

     Polecenie 3

     Opisz korzyści, jakie ma dla bezpieczeństwa państwa klarownie zaprojektowany system bezpieczeństwa narodowego. Swoje rozważania przedstaw w formie wypowiedzi pisemnej.

     Słowniczek

     Definicja: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

      

     Urząd realizujący powierzone przez Prezydenta RP zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego

      

      

     Definicja: system bezpieczeństwa narodowego RP

      

     System, (czyli podmioty oraz relacje zachodzące pomiędzy nimi) obejmujący siły, środki i zasoby przeznaczone przez państwo do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, odpowiednio zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane; składa się on z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronnego i ochronnych) oraz podsystemów wsparcia (społecznych i gospodarczych)

      

      

      

      

      

     Zadanie interaktywne

      

     Ćwiczenie 1

      

     Które spośród wymienionych instytucji wchodzą w skład podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym?

     Siły Zbrojne.

     Państwowa Straż Pożarna.

     Rada Ministrów.

     Sejm RP.

     Senat RP.

      

      

     Zadanie interaktywne

      

     Ćwiczenie 2

      

     Jakie problemy porusza Strategia bezpieczeństwa narodowego RP?

     Ocenia środowisko bezpieczeństwa Polski.

     Reguluje kwestie związane z prawami i wolnościami obywatelskimi.

     Określa potencjał bezpieczeństwa narodowego.

     Określa sposób wyboru oraz zadania najwyższych władz państwowych.

     Definiuje interesy narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa.

     Opisuje warunki i tryb wprowadzania stanów nadzwyczajnych.

      

     Zadanie interaktywne

     Ćwiczenie 3

      

     Wskaż, które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe.

     Prawda Fałsz

     • Treść Strategii bezpieczeństwa narodowego jest zbieżna ze strategiami NATO i UE.

     Początek formularza

     Dół formularza

     • Konstytucja RP określa sposób wyboru oraz zadania najwyższych władz państwowych.

     Początek formularza

     Dół formularza

     • System bezpieczeństwa narodowego RP obejmuje podsystem kierowania i podsystemy wsparcia, w tym podsystemy operacyjne oraz wykonawcze.

     Początek formularza

     Dół formularza

     • Podsystemy operacyjne dzielą się na społeczne i gospodarcze.

     Początek formularza

     Dół formularza

     • Biała księga bezpieczeństwa narodowego RP została opublikowana w 1997 roku.

     Początek formularza

     Dół formularza

     Dół formularza

      

     IC i ID

     Język polski

     Str.100 - Czytamy tekst "Niezgodna" i odpowiadamy pisemnie na pytania 1-7 str. 103

     - Czytamy teksty str. 104 i 105 i odpowiadamy pisemnie na pytania 1-3 str. 105.

      

     Język angielski

     Powtórzyć Phrases related to food (wyrażenia związane z jedzeniem).

     Opisać przygotowanie swojego ulubionego posiłku

      

     Historia

      

     Zapoznaj się z następującymi zagadnieniami z podręcznika (rozdział III):

     - Polska za panowania Bolesława Chrobrego.

     - Kryzys państwa polskiego i jego odbudowa przez Kazimierza Odnowiciela.

     - Rozbicie dzielnicowe w Polsce (1138-1320 r.) i jego skutki.

     Linki do materiałów na YouTube:

     Piastowie, Chrzest Polski i początki państwa polskiego - odc.1,4.

     https://www.youtube.com/watch?v=xjpfWnEjPbk

     https://www.youtube.com/watch?v=l1Id-QjkPIY

     Życie codzienne w początkach państwa polskiego.

     https://www.youtube.com/watch?v=ePK2nrFw6hI

     Historia - rozbicie dzielnicowe.

     https://www.youtube.com/watch?v=6GOc7BHTEaQ

     Wykonaj zadania pisemnie w zeszycie lub przygotuj wypowiedź ustną:

     I Zadania pisemne:

     1. Wymień przyczyny i skutki chrztu Polski.

     2. Przedstaw w punktach dokonania Bolesława Chrobrego.

     3. Dlaczego doszło do rozbicia dzielnicowego w Polsce i jakie były skutki społeczno-polityczne oraz gospodarcze tego procesu historycznego? 

     II. Wypowiedzi ustne:

     1. Jak wyglądało życie mieszkańców w Polsce pierwszych Piastów?

     2. Jak Władysław Łokietek doprowadził do zjednoczenia Polski?

      

     Geografia

     Zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym budowy litosfery i opracuj pisemnie w zeszycie (forma notatki) następujące zagadnienia:

     1. Budowa wnętrza Ziemi i na czym polega tektonika płyt litosfery?

     2. Scharakteryzuj procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi (np. wulkanizm, trzęsienia ziemi, działalność wód płynących, lodowców oraz wiatru).  

     3. Podział skał i gospodarcze zastosowanie surowców skalnych.

      

     Dodatkowe materiały na stronach internetowych:

     https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Litosfera

     https://geografia.gozych.edu.pl/tag/litosfera/

     YouTube – ruchy płyt tektonicznych i rodzaje skał:

     https://www.youtube.com/watch?v=4-dI2aJixu4

     https://www.youtube.com/watch?v=CkMdAvncSlo

     https://www.youtube.com/watch?v=LMVjcld_csE

      

     Matematyka

     ćwicz. 1 str 96, zad.1 str. 97 i zad.2 str. 206,

     przeczytać temat nr 3 str. 98 - 101 Metoda przeciwnych współczynników.

      

     Biologia

     Powtórzenie wiadomość na temat transportu przez błony

     Zadania dla klas IC I D

     Na podstawie informacji w podręczniku ze str. 66 (Temat: Transport przez błony komórkowe) proszę wykonać poniższe zadania.

     1.      Dopasuj definicje do pojęcia.

     A)    Transport aktywny

     B)     Osmoza

     C)    Transport bierny

     D)    Dyfuzja prosta

      

     I) Transport nie wymagający nakładów energii

     II) Przenikanie cząsteczek od stężenia większego do mniejszego czyli zgodnie z gradientem stężeń

     III) Transport wymagający nakładów energii

     IV) Przenikanie wody przez błonę z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o wyższym stężeniu

     A)………………. ,    B) ……………………. ,       C) ………………………. ,   D) ………………………….

     2. Wyjaśnij różnicę między dyfuzją prostą a wspomaganą.

     …………………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………

     3. Przeczytaj tekst i obejrzyj załączone filmy w e-podręczniku pod linkiem https://epodreczniki.pl/a/dyfuzja/D1BQgMqcJ, a następnie wykonaj ćwiczenia załączone pod tekstem

      

     Religia

     Klasa 1c 

     Pisze temat: " Co mam czynić " i napisać życiorys Św. Josemaria Escriva i odpowiadają na pytanie : 

     1.Jakie cechy powinien , Twoim zdaniem posiadać dobry ksiądz czy dobra siostra zakonna?.

     Temat następny  " Podstawa małżeństwa: miłość , wierność i uczciwość"

     wyjaśniają pojęcia : miłość , wierność , uczciwość małżeńska, nierozerwalność małżeństwa, sakramentalność małżeństwa.

      

     Klasa 1d

     Pisze temat : "Kościół wobec problemu prawdy" i piszą notatkę z Nauczanie Kościoła oraz odpowiadają na pytania:

     1. W jaki sposób katolik winien bronić prawdy?

     2. Dlaczego według Biblii , człowiek ma trudności z odkrywaniem prawdy?

      

     Temat następny ; "Bóg mnie kocha"

     wyjaśniają zagadnienia: objawienie naturalne, objawienie nadprzyrodzone, astrologia

      oraz odpowiadają na pytanie : 

      

     1. Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus

      

     KL. IIA i IIB

      

     Język polski

     Napisz wywiad z wybranym domownikiem dotyczący jego pracy/szkoły oraz hobby

     Napisz opowiadanie na dowolny temat, w którym użyjesz minimum 8 wyrazów z rz i 5 wyrazów z ó

     Napisz streszczenie dowolnie wybranego tekstu z podręcznika.

      

     Język angielski

     Restaurant duties - useful phrases (nauczyć się wyrażeń str 102-103/podręcznik nr 1)

      

     Podstawy przedsiębiorczości

     Cele i rodzaje działalności gospodarczej

     Zagadnienia do opisania w zeszytach:
     1 wymienić i scharakteryzować ekonomiczne cele gospodarowania oraz społeczne cele gospodarowania
     2 podać przykłady działań zgodnych z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu
     3 wymienić i omówić czynniki produkcji
     4 wymienić i scharakteryzować rodzaje działalności gospodarczej
     5 określić rodzaj działalności gospodarczej wg PKD

      

     Religia

     Klasa 2a

     Temat : " Nauczanie społeczne papieży" piszą notatkę o Nauczaniu społecznym Kościoła

     Temat: "Wiosna Kościoła . Sobór Watykański II" piszą notatkę : Sobór Watykański II, Dokumenty Soboru Watykańskiego II, Dekrety, Deklaracje

      

     Klasa 2b

     Temat:" Być patriotą dzisiaj" piszą notatkę: Patriotyzm, Kosmopolityzm,Nacjonalizm

     Temat: "Śmierć narodzinami dla nieba" piszą notatkę : co to jest świętość i życiorys o Św. Stanisławie Kostce i odpowiadają na pytanie:

      

     1. Co jest największą wartością Twojego życia ?

      

      

      

     KL. IIIA i IIIB

     Język polski

     Przeczytaj artykuł Ewy Ewart i odpowiedz na 1,2,3 pytanie zamieszczone pod tekstem

     Dokonaj interpretacji wiersza Tadeusza Różewicza "Ocalony"

      

     Język angielski

     Przypomnieć sobie SO and NEITHER (zastosowanie)

     Napisać CV

      

     Wiedza o społeczeństwie

     Po zapoznaniu się z fragmentem podręcznika (strony 116 – 127)  lub materiałami w Internecie, opracuj jedno z podanych niżej zagadnień, wybierając dowolną formę pracy domowej: notatka w zeszycie, prezentacja w programie PowerPoint (przynajmniej 10 slajdów), forma graficzna (np. plakat).

     Zagadnienia do wyboru:

     1. Pojęcie i geneza praw człowieka.

     2. Podstawowe prawa i wolności człowieka.

      

     Dla chętnych materiały filmowe do obejrzenia na YouTube:

     Prawa człowieka.

     https://www.youtube.com/watch?v=MCXijE1PHu8

     Prawa człowieka dawniej i dziś.

     https://www.youtube.com/watch?v=-fRjQ-IQ4Gk&list=PLzBeAEv4zcsgSiQq8HmEGyAQv4qTlki0D&index=3

     Konstytucja RP z 1997 r. Rozdział II: Wolności, Prawa i Obowiązki Człowieka
     i Obywatela (art.30-37).

     https://www.youtube.com/watch?v=jK63dj-V4JY

      

     Religia

     Klasa 3a

     Temat :" Seksoholizm - nic przyjemnego" wyjaśniają pojęcie " seksoholizm" i odpowiadają na pytania:

     1. Jakie mogą być skutki uzależnienia seksualnego?

     2. w jaki sposób można pomóc osobom uzależnionym seksualnie?

     Temat: " Kompleksowa pomoc , czy leczenie uzależnień" odpowiadają na pytania:

     1. Na czym polega uzależnienie?

     2.W jaki sposób uzależnienia niszczą ludzkie życie?

      

     Klasa 3b

     Temat: "Pornografia i umysł" odpowiadają na pytania : 

     1. Jaki wpływ może mieć pornografia na życie człowieka?

     2.Napisz cztery etapy uzależnień od środków pornograficznych

     3.Dlaczego pornografia stanowi zagrożenie dla człowieka?

     Temat :" Seksoholizm - nic przyjemnego" wyjaśniają pojęcie " seksoholizm" i odpowiadają na pytania:

     1. Jakie mogą być skutki uzależnienia seksualnego?

     2. W jaki sposób można pomóc osobom uzależnionym seksualnie?